Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór żłobki

Zasady naboru

Rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok 2020/2021

PODSTAWOWE INFORMACJE


Rekrutacja do żłobków miejskich prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. W elektronicznym systemie rekrutacji biorą udział te żłobki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn. Do żłobków miejskich przyjmowane są dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

etapów rekrutacji do żłobków prowadzonych przez Miasto Olsztyn  na rok żłobkowy 2020/2021 

Etap rekrutacji

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami wymaganymi przy rekrutacji

04.05.2020 r. - 29.05.2020 r.

godz. 800  - 1500

Formalna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do żłobka

 01.06.2020 r. – 09.06.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych do żłobka

10.06.2020 r.

godz. 1000

Podpisanie umowy w sprawie korzystania z usług żłobka

15.06.2020 r. – 30.06.2020 r.

godz. 800 – 1500ZASADY REKRUTACJI

W rekrutacji do żłobków biorą udział dzieci, których:
1) oboje rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują w Olsztynie,
2) oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w systemie dziennym,
3) przynajmniej jeden z rodziców jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolną do pracy, natomiast drugi z rodziców pracuje zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczy się w systemie dziennym,
4) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczy się w systemie dziennym,
5) rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemne oświadczenie o odbyciu przez dziecko ubiegające się o miejsce w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

W pierwszej kolejności pod warunkiem spełnienia ww. kryteriów do żłobków przyjmowane są:
1) dzieci kontynuujące pobyt w żłobku,
2) dzieci niepełnosprawne, których niepełnosprawność została udokumentowana orzeczeniem o niepełnosprawności, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze żłobka,
3) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

Podstawą do objęcia dziecka postępowaniem rekrutacyjnym jest:
•    Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych w elektronicznym systemie rekrutacji. We wniosku rodzice/opiekunowie prawni wybierają tylko jeden żłobek.
•    Podpisanie wniosku podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
•    W przypadku braku podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami dostarczyć do wybranego żłobka.
•    Rodzice/opiekunowie prawni nieposiadający dostępu do Internetu pobierają wniosek ze strony zzmolsztyn.bip.gov.pl lub w dowolnej placówce, wypełniają go ręcznie i składają wraz z załącznikami w wybranym żłobku. Dyrektor żłobka lub upoważniony pracownik wprowadzi dokument do systemu.


UWAGA!!!
Wniosek wypełniony tylko w systemie informatycznym, a nie zaniesiony do żłobka nie bierze udziału w rekrutacji.

W przypadku gdy dziecko zostanie przyjęte do żłobka rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do podpisania umowy o świadczenie usług. Niepodpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym żłobku.